Bài Tập Toán Lớp 7 Theo Chuyên Đề

Share:
Tổng hợp Bài tập toán lớp 7 theo chuyên đề hay nhất, chi tiết, bám sát nội dung SGK Toán lớp 7, giúp các em ôn tập tốt hơn.

Chuyên đề 1: Số hữu tỉ

- Dạng 1.

Bạn đang đọc: Bài tập toán lớp 7 theo chuyên đề

Thực hiện phép tính

- Dạng 2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

- Dạng 3. So sánh số hữu tỉ

- Dạng 4. Tìm điều kiện để một số là số hữu tỉ dương, âm, là số 0 (không dương không âm)

- Dạng 5. Tìm các số hữu tỉ nằm trong một khoảng

- Dạng 6. Tìm x để biểu thức nguyên

- Dạng 7. Các bài toán tìm x

- Dạng 8. Các bài toán tìm x trong bất phương trình

- Dạng 9. các bài toán tính tổng theo quy luật

Bài tập:

Thực hiện các phép tính sau:

A = 1/2 - 3/4 + 5/6 - 7/12 B = -3 - 2/3(-10/9 - 25/3) - 5/6

C = (12/35 - 6/7 + 18/4) : 6/-7 - (-2/5) - 1 D = <-54/64 - (1/9 : 8/27) : (-1/3)> : (-18/128)

E = <193/-17 .(2/193 - 3/386) + 11/34> : <(7/1931 + 11/3862).1931/25 + 9/2>

*
*

Chuyên đề II. Giá trị tuyệt đối

- Dạng 1. Tính giá trị biểu thức và rút gọn biểu thức

- Dạng 2. |A(x)| = k (Trong đó A(x) là biểu thức chứa x, k là một số cho trước)

- Dạng 3. |A(x)| = |B(x)| (Trong đó A(x) và B(x) là hai biểu thức chứa x)

- Dạng 4. |A(x)| = B(x) (Trong đó A(x) và B(x) là hai biểu thức chứa x)

- Dạng 5. Đẳng thức chứa nhiều dấu giá trị tuyệt đối

- Dạng 6. Xét điều kiện bỏ dấu giá trị tuyệt đối hàng loạt


- Dạng 7. Dạng hỗn hợp

- Dạng 8. |A| |B| = 0

- Dạng 9. |A| |B| = |A B|

- Dạng 10. |f(x)| > a

- Dạng 11. Tìm x sao cho |f(x)| 0

- Dạng 14. Sử dụng bất đẳng thức. |a| |b| ≥ |a b| xét khoảng giá trị của ẩn số

- Dạng 15. Sử dụng phương pháp đối lập hai vế của đẳng thức

- Dạng 16. Tìm GTLN – GTNN của biểu thức

Bài tập:

 Tìm x biết:

*

Chuyên đề III: Lũy thừa

- Dạng 1. Tính giá trị biểu thức

- Dạng 2. Các bài toán tìm x

- Dạng 3. Các bài toán so sánh

- Dạng 4. Các bài toán chứng minh chia hết

Bài tập:

So sánh các giá trị:

*

Chuyên đề IV: Tỉ lệ thức

- Dạng 1. Lập tỉ lệ thức từ các số đã cho

- Dạng 2. Tìm x từ tỉ lệ thức

- Dạng 3. Chứng minh tỉ lệ thức

- Dạng 4. Cho dãy tỉ số bằng nhau và một tổng, tìm x, y

- Dạng 5. Cho dãy tỉ số, tính giá trị một biểu thức

- Dạng 6.

Xem thêm: Bật Mí 19+ Mẫu Váy Cho Người Béo Vai To Giúp Tự Tin, Thon Gọn &Ndash; Natoli

Cho dãy tỉ số bằng nhau và một tích, tìm x, y

- Dạng 7. Ứng dụng tỉ lệ thức chứng minh bất đẳng thức

Bài tập:

Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không ?

*

Chuyên đề V: Tỉ lệ thuận - Tỉ lệ nghịch

- Dạng 1. Tính hệ số tỉ lệ, biểu diễn x theo y, tính x (hoặc y) khi biết y (hoặc x)

- Dạng 2. Cho x và y tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ nghịch, hoàn thành bảng số liệu

- Dạng 3. Nhận biết hai đại lượng có tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch

- Dạng 4.Cho x tỉ lệ thuận (tỉ lệ nghịch) với y, y tỉ lệ thuận (tỉ lệ nghịch) với z. Hỏi mối quan hệ của x và z và tính hệ số tỉ lệ

- Dạng 5. Các bài toán đố

Bài tập: Học sinh các lớp 7A, 7B, 7C cùng đào một khối lượng đất như nhau. Lớp 7A làm xong công việc trong 2 giờ. Lớp 7B làm xong công việc trong 2,5 giờ. Lớp 7C làm xong công việc trong 3 giờ. Hãy tính số học sinh mỗi lớp tham gia. Biết rằng số học sinh lớp 7A tham gia nhiều hơn số học sinh lớp 7C là 10 em.

Chuyên đề VI: Căn bậc 2

- Dạng 1. Tính giá trị biểu thức và viết căn bậc hai của một số

- Dạng 2. So sánh hai căn bậc hai

- Dạng 3. Tìm x biết √f(x) = a

- Dạng 4. Tìm điều kiện xác định của các biểu thức chứa căn

- Dạng 5. Chứng minh một số là số vô tỉ

Bài tập: Tìm x ∈ Q biết:

*

Chuyên đề VII: Hàm số và đồ thị

- Dạng 1. Xác định xem đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không

- Dạng 2.Tính giá trị của hàm số tại giá trị của một biến cho trước

- Dạng 3. Tìm tọa độ một điểm và vẽ một điểm đã biết tọa độ, tìm các điểm trên một đồ thị hàm số, biểu diễn các điểm lên hình và tính diện tích

- Dạng 4. Tìm hệ số a của đồ thị hàm số y = ax b khi biết một điểm đi qua

- Dạng 5. Kiểm tra một điểm có thuộc đồ thị hàm số hay không

- Dạng 6. Cách lấy 1 điểm thuộc đồ thị và vẽ đồ thị hàm số y = ax, y = ax b, đồ thị hàm trị tuyệt đối

- Dạng 7. Tìm giao điểm của 2 đồ thị y = f(x) và y = g(x). Chứng minh và tìm điều kiện để 3 đường thẳng đồng quy

- Dạng 8. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

- Dạng 9. Cho bảng số liệu, hỏi hàm số xác định bởi công thức nào, hàm số là đồng biến hay nghịch biến

- Dạng 10. Tìm điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau, vuông góc

Bài tập:

a) Vẽ đồ thị hàm số y = (1/3)x

b) Gọi A là một điểm trên đồ thị. Tìm tọa độ điểm A biết yA = 2

c) Gọi B là một điểm trên đồ thị. Tìm tọa độ điểm B biết yB + 2xB = 5

Chuyên đề VIII: Thống kê

- Dạng 1. Khai thác thông tin từ bảng thống kê

- Dạng 2. Lập bảng tần số và rút ra nhận xét

- Dạng 3. Dựng biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ hình chữ nhật

- Dạng 4. Vẽ biểu đồ hình quạt

- Dạng 5. Tính số trung bình cộng, tìm Mốt của dấu hiệu

Bài tập: Số lượt khách hàng đến tham quan cuộc triển lãm tranh 10 ngày vừa qua được ghi lại như sau:

Số thứ tự12345678910
Số lượt khách300350300280250350300400300250

a. Dấu hiệu ở đây là gì?

Bài viết liên quan