Một số đề văn nghị luận xã hội

Share:
tuyển tập 34 đề toán luyện thi tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông (có khuyên bảo làm bài bác chi tiết) 77 443 2

Bạn đang đọc: Một số đề văn nghị luận xã hội

mô hình nghiên cứu và giả thuyết - KHẢO liền kề sự hài LÒNG của SINH VIÊN về CHẤT LƯỢNG đào tạo và huấn luyện tại 123 20,000 5,000
thực trạng chung - Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài thiết yếu dự án đầu tư tại bank 123 20,000 5,000
trong cuộc sống, cần có tấm lòng nhân hậu của bé người với con người. Đó là lối sống có trước có sau, biết làm việc thiện, giàu lòng vị tha. Chính điều ấy sẽ tạo cần một cuộc sống xã hội ,gia đình tràn ngập hạnh phúc, tình yêu đương yêu, nhân ái.Mọi người sống hiền hòa, vui vẻ, bao dung, hiểu nhau. Người có tấm lòng nhân hậu là người sẵn lòng giúp đỡ , sẵn lòng chia sẻ với người khốn khó, tha thứ lỗi lầm của người khác, kể cả những người ko thân thuộc.Người có lòng nhân hậu biết chấp nhận con người không hoàn hảo, cái riêng của người khác như chấp nhận chính bản thân mình,biết dùng tình yêu đương yêu, chia sẻ để cảm hóa. Lòng nhân hậu khiến ta nghĩ đến điều thiện, có sự giúp đỡ, làm vơi nhẹ gánh nặng của nhiều người.  ! "#$%&&'()*+,& (/0 1234  '564 1- Gii thch:  !"#$ %&'()*$+,  $ "/01.$2*"#%"#!3 &' 3.45673!"#,& 2- Bn lun, mở rộng vấn đề: 89!3 6:5!"#%!"#&;:   :"%:))&!03 3 ?3$.>.1"/0
&AB"#  C!D(& 8"#:5"#E1.$2EC%"# F F:+G6"#F
F(H*"#FI3&"#: 5.!"#FI!H!
" 5.,HDJ"/0C$(H:&' F$$):K1.$2/-
L "#& 83 5!?3=M*"! ,!
*NB!OKIH"#& 890P6$L$1G&.6 ?
5
"$A
"$B
1/CD5 E5(:=F+"G=>.62HIC9+(?AB(! = 9J X9O!K6L$F*(28Z<9C>>^Y& '564 1. Gii thch ý nghĩa câu chuyện. 8_`H'08I<888F()3a b$"QB$+ CS$"#F
5M$35$/HO&"#?: 1  ! O3I!V5Q&5IF:O>6cO!0I& dc5"M$(I5F:& 8e$3c()K$cHCa%G$"# F
3$+CgbX"(:*UMG *#$30hY&e$3$/H"?5.
FH!& 8i)D`H'08I<888 $!KHIC*! "#%!3 & 2. Bn lun, không ngừng mở rộng vấn đề. 85
,)BJK&m$:!"#6K 1.$2$30C3$c&X_n+Y& jWKHIC1.!"#Q%G$K5
:0 K+>!3 ! S)*!"#! "# $ /)k:/& 8"#F
& 3. Bi hc nhn thức v hnh động ;(!3 70 $ !"#.H:"/
 CkF%& 124WXY5$>!KB$"#)q '564 1. Gii thch khái niệm: ?M(12*I>!n55.Il$>!l?1 .>5
0*b"/!!"#!.>"# B& 8?M(12D`D"%+R>!K(?
>!K6& 2. Thực trạng: 8<>!KB$"#):?"%:.
(.+>. D`7/D!$:$735>?3& 8<>!KB$"#D`D"%().+>.R  jZ1.>>Mo$>..4b"/L 6!"#IS#:& 2  !  j;
$.>b>+FrO?.>/(!"#I S*>!K& jA33.0!$:1h 3. Hu qu: 8s%>Rb"/(?
!Do& 8s%?3R>!l5b!k!& 8s%"#>!KR!"#.
 +?UHFu )!S$( & 8!KV3 .H& 89KS$& 8WK
!Do!"#RLD>F+:"1BD> Fu !B& 8Z3":KS$1+":*H.
) u& 8!KB$"#& 1284'&9I8?I!NR ?(;2(& 83D:RF0!"#6:
&!0& 2. Bn lun, không ngừng mở rộng vấn đề: 89!3$#G"#$IF=$"QSL5#V3 &m $:=:k$"Q"7>.1!3$#&mI(. 3  ! l
0$O.23 $O>!!"#5$ DoBSL5"!& 8903 FI.H1!PH$rH$6!c3  3"#$53 I4*F:F.+>.&A 3  , $ K03 & 8"#F$"QSL5#R:l#$Qw>,. .,*SL5&f0.
3 "#o$3l,"/0M# $Q*SL5#FIK03 & 3. Bi hc nhn thức, hnh động: 9fH$3F+x)
 H:,"7:"%/ $(0*$FyD)!3 ,& 8fH5N$=F>Q$NF3$O %LR=F(DL="!88)(#S=Q 12:4s&ezIV:RIT(2$=B9,$LQ( %L'(9$$U"$B9,$12L0V(9$ J vlF0& '564 1. Gii thch ý nghĩa sâu sắc câu nói: 8T$URmH$L)KFa!a!/"#,
>!"Q& 8R95F!DR ;.45$L)Sl
7!"#3K,) c!"#& 8AQ(%L'"$0V
,Fw$+!/ ,H$(:(0"/1.$2+KK& *GK"#F
$(I& 3. Bn lun, không ngừng mở rộng vấn đề: 8s(:RA3%X3oH 5Y "#/(kl
$3$!35& 4  ! 8AL,KR;?53
  $ !"#&9!#P6$"Q$! !#P6 $"Q!B&AB()) .$6.H0
 .0.
& 8A73!R jmI0)$ !
, !3 ! !"#n:.45F

Xem thêm: Top 4 Dòng Máy Ép Trái Cây Elmich Jee-1853, Máy Ép Chậm Trái Cây Elmich Jee

6$"Q!B& jQ$NF 3$O%LR=F(DL="!88)(#S= Q Wv$0& '564 1 Gii thch. A$=FH$$3l!I)& 83$O%LR=F(DL="!88)(#S= QH9V0)3 G"#=>!0
/3=:3%LR3$# =F(DL& 8I?I.:L$3$(3 I$F5
.43$# G1M*"!88)& 8A730.H$R90FI.H1!FI.H%5+  7!P$"Q&9
S& 3. Tương tác bn thân v đúc rút bi hc. AG"#.H$3F+x)
 H:,"7: "%/&e k7*)0!5$(0 
.4)$ !3$#& 5  ! 12;4Wv:/f
.f?!#H&*"#$:I  FI!.F6!.!#P,$
>JFI:H!"#& 8312B881G(4%*L12) BR*"#,FM FI!#5L $ M5*L?5"#F
& 2. Bn lun, không ngừng mở rộng vấn đề: 8mp$l$1$kRQ ,!B$FC?5?&;
& 2. Bn lun, không ngừng mở rộng vấn đề: 8mp$L$1o*R.+>.&A3!"# "#:5 S)F
%$("#+>$O> )SH!5&WK!!!.IJ6$:
Dn +K!$!?3$(+Y& 6  ! 89065No*M003
5& 9!K$# FI.HKn1"#!#PH.
"Q>70K:H7K"/0!)H G"#P"H3$c&X9,60.,$"Q
Dn +K$(+Y& 3. Bi hc nhn thức v hnh động: 89yV !H$ "Qo($(KB
GD81`_R IT( /L12 YZ (/N2DJ H!R!"#= 7$#=.H6.HO! *%>6DV>*>n(0
*"% $"#G"#.H$Sh :K4 FIMNF+F)NH50&'=K0 !G"#-I!cH3
!Do3."/.
.
!Do 
5$n0"/& &C(/RmI5FIDJFI((FI  *-$4!!S#5R 895!DI#-& 7  ! 8WKO7$2DDkB$#-S*#& 8 H>*:$"QV#0"#-& '#"#!%-#QKI
I#nU -D!!&!0$(H$3& 2. Bình lun, đánh giá: &snUR 8'I"# 5!K.
(c,H,) $+!& 8'$(K!+>$+!!3 & 8'
 )cID"2"/.4!"#! 3$#t:lH%!"#F$+"%#K623
P J!"#!3 $6 5k(& &<()nURsIJ$D>.!.1!$"%%
$36:$ %nURmIM$:6 H )K$MH$(:..6!H

00 -!,
F-005cK H & 123>4"?
AB4  A$12%,>^(+9>>12A/ %12 9$(1.X"L7"$L%. `(9>.XF%"$L= a=!3Ub7>.E ="$.4(M(W/Ucd7(:9!(?%.+12"$ 0=/(Xe$"("(# A"$?="$ "#f3NU(9(#aM%(# >1 g(#"#&129;.E1"Z/L'5(71Gh e$"("(# Y$
(:/4T; (9e(/4%$`(9(: $(10q '564 1. Gii thch chân thành và ý nghĩa của đoạn tin. 8;!>3)FD)3*$30bAu:0 |}D!.&9V3$+CFakR+FrO
)|}D!.$F0.)$(:($> "#&'0~bI$$>$"Q:"%/7$30$F&W 65>X !
3YInFIH&W kI$k$"Q"/•.& 8  ! 8H FIM$(7!"#"#7!"#?5 1& 2. Bn lun, mở rộng vấn đề. 89!3 :FI,"#L..H!H5>XD!4D! >)hY&"#! $:$"/0FIVKFp$ €"FI.•& 8B& j;301.$2>!$F)$(B.
33.FIrX50Y FI:Kl, "%/!!& 3. Tương tác bn thân v đúc kết bi hc. 12334 l#$$= )*0>= )X+/1G?>
8L X$ )(#a/‚ƒgg99Y& WXY$0& '564 1. Gii thch ý nghĩa của lời nhn định. l#$H9!S)"#?""#:FI* B3(:$1."%$O>3  !D&e"#:H$+>"/n$>!$+ $# !D"2.4>!H$O$+>.oo!$5"%& 9:>*"#:+$>!$+:KF
%"# &9!#$>F+#$>7U3.!6 9  ! ,
$6& 3. Bi hc nhn thức v hnh động. 8„+$"Q6SB$ %$5"%& 8S"#
!/!!$1R j9!3 FI5FIL.F:FFb&9"%*7 >FI$"QS
H.H**!,"7o$, 3 & j*5HF:FL..H"/:>J$I&$K "QS$"QJ$I>=!=$"Q !H!?& ;$::"QSFb=$$"Q%I&$:=1. 1"/0!3 &!$5Dn+JcK F0n>S"QS*U
&"QS$"Qkk=$>$"Q$ ! & 8K).?DK$b%$5"%& 10 <...>... Anh /chi có để ý đến gì về câu nói của Fran KA.Clark: 18 36 đề văn nghị luận buôn bản hội xuất xắc (có hướng dẫn làm bài bác chi tiết) “Ai cũng muốn làm điều nào đó rất phệ lao, nhưng mà lại ko nhận ra rằng cuộc sống được tạo nên thành từ đầy đủ điều rất nhỏ” (Dẫn theo “Hành trang vào đời”, NXB Tổng hợp tp.hồ chí minh - 2008, tr.38) Gợi ý: 1.Giải thích: - ai ai cũng muốn làm điều nào đấy rất khủng lao: khát vọng hướng. .. Và hành động: 15 36 đề văn nghị luận buôn bản hội giỏi (có gợi ý làm bài bác chi tiết) - trong cuộc sống không tự biến mình thành những nhỏ chim Chàng Làng - không ngừng học hỏi, ko ngừng tư duy, sáng tạo nhằm khẳng định mình và đi tới thành công Câu 18: trong bức thư của một du học sinh Nhật bàn về văn hóa Việt” có đoạn: “Thật đáng tự hào vì việt nam có 4000 năm văn hiến Thật xấu... Cực biết quan lại tâm, phân tách sẻ, yờu thương, có thái độ kiên quyết đấu tranh chống lại kẻ xấu và lối sống ích kỉ, thiếu trách nhiệm Câu 27: “Trên con đường thành công không có vết chân của fan lười biếng” (Lỗ Tấn) Viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) phát biểu cân nhắc của anh (chi ) về ý kiến bên trên 24 36 đề văn nghị luận xã hội hay (có giải đáp làm bài xích chi tiết) Gợi ý: - Giải... Trách nhiệm cùng với bản thân, gia đình, xã hội, đôi khi góp phần hoàn thiện nhân cách của mỗi fan 27 36 đề văn nghị luận làng hội tốt (có lý giải làm bài xích chi tiết) Câu 31:Hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày cân nhắc của anh /chi về quan hệ giữa nói và làm Gợi ý: 1 Giải thích ý kiến: - Nói và làm là nhì hoạt động công ty yếu, quan tiền trọng của con tín đồ Nói... Nhân: 28 36 đề văn nghị luận thôn hội giỏi (có hướng dẫn làm bài xích chi tiết) + Phía nhà trường: chương trình, sách giáo khoa Lịch sử khô cứng, ko hấp dẫn; thầy, cô dạy ko có phương pháp và thiếu sức nóng tình, ko truyền được niềm si lịch sử mang đến học sinh + Phía các kênh tuyên truyền: nặng về cung cấp thông tin một chi ̀u hoặc chưa chú ý đến hiệu quả xấu của việc cho bỏ ra ́u... Vinh nhân ngày khai trường năm học 2013-2014, thầy Hiệu trưởng Văn Như cương cứng có viết: " Trẻ em càng đươc nhận nhiều thì sự biết ơn càng giảm sút.,." Anh/ đưa ra hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày quan tâm đến của bản thân về ý kiến trên Gợi ý: 29 36 đề văn nghị luận xã hội xuất xắc (có khuyên bảo làm bài xích chi tiết) 1 Giải thích ý kiến:Trẻ em càng được nhận nhiều thì sự... Ngại khổ, không có ý chí, nghị lực (dẫn minh chứng họa) 4 tương tác rút ra bài học về nhận thức và hành hễ Câu 23: Trình bày cân nhắc của anh /chi về ý niệm sống trình bày trong các câu sau: - Thà một phút huy hoàng rồi bỗng nhiên tối Còn hơn bi tráng le lói suốt trăm năm (trích thúc giục - Xuân Diệu) trăng tròn 36 đề văn nghị luận làng mạc hội tuyệt (có chỉ dẫn làm bài chi tiết) - Sống tung sóng gió thanh cao... Thành tựu rực rỡ 30 36 đề văn nghị luận buôn bản hội tuyệt (có khuyên bảo làm bài chi tiết) + Bàn luận vấn đề: sống theo sự mách bảo của trái tim và trực giác nhưng không nên hoàn hảo và tuyệt vời nhất hóa cái Tổi, cần đế cái tôi khát khao, ước muốn hòa nhập với thế giới bao quanh một cách vừa nhân văn, vừa trí tuệ! - Bài học nhận thức và hành động mang lại bản thân Câu 36: Tại buổi họp báo... Nhận thức và hành động: - Biết học vào sách vở nhưng lại cũng cần biết học ở cuộc sống, nhiệt tình đến cuộc sống xã hội Đó là chìa khóa dẫn đến thành công của mỗi con tín đồ 13 36 đề văn nghị luận làng mạc hội tuyệt (có chỉ dẫn làm bài xích chi tiết) - Biết yêu cuộc sống, nhận ra vẻ rất đẹp từ hầu hết điều bình dị nhất của vạn vật xung quanh ta Học kiến thức tuy nhiên song với tập luyện đạo đức,... Quan sát thiển cận, hời hợt ta sẽ ko phát hiện nay đúng bản chất cuộc sống dẫn đến các quyết định không đúng lầm - Đó cũng có thể là bài học về đến và nhận nhưng cả mang lại và nhận luôn luôn luôn chuyển hóa: tưởng rằng mang đến đi tuy thế lại được nhận lại và ngược lại… 22 36 đề văn nghị luận xóm hội giỏi (có giải đáp làm bài bác chi tiết) Điều quan liêu trọng ko phải là phần đông thứ ta với theo mặt mình, mà . %H$
!9bC8.1!3$#&mI(. 3 

Bài viết liên quan