SIÊU ĐẠI GIA TRONG TRƯỜNG HỌC

Share:
Lâm Dật sống hai mươi mấy năm trên đời, vì vụ việc tiền tệ bạc mà cậu bị lưu giữ Minh xỉa xói, bị An Hinh phản bội bội, còn bị nhân viên trong khám đa khoa kéo lê trên đất vì không có tiền nộp viện phí.Lâm Dật của trước đó còn không có công dụng tự nuôi chính mình. Vì thế mà download nhà, kết hôn hệt như là chuyện hão huyền cơ mà thôi.Người như cậu mà lại chớp mắt một cái liền trở thành một cậu ấm không phải lo nghĩ gì cả.Ông trời quả thật tất cả chút chơi đùa cậu hơi quá mức cần thiết rồi.Lâm Dật ở đầu cuối cũng suy nghĩ thông suốt, bèn hô một tiếng với bên phía ngoài phòng:

Bạn đang đọc: Siêu đại gia trong trường học

“Mọi người vào đi”.Bà Tô chuyên chú Như đang thì thầm với công cụ sư, sau khi nghe thấy tiếng gọi của Lâm Dật thì lập tức chạy vào.Bà Tô duyệt y Như cảm giác vô cùng căng thẳng. Bà phân vân rốt cuộc đàn ông sẽ cho mình câu trả lời như thế nào.
eyJpdiI6IlUxZUV5RzVuTHg5aW14akdHbm9XY1E9PSIsInZhbHVlIjoidkwyNldOUmFFU0ptaGF4ZmFISUNrWjFrRFMwTTJ0T004bDBJVGtENjZIdHhRV3BoWFFaOXVTeEp6UmJrK2xNYSIsIm1hYyI6IjZjZjk0YjcxY2IxYmUwYWY5Y2QzYTYwNTYzOTIxZDI5NWIwYzNhYTljMTIzMDBjODcwN2UwOTY2NmY3OGI2YmEifQ==
eyJpdiI6IjFlYlhhRzdia3pnc3FOTWRyaUVDblE9PSIsInZhbHVlIjoialBSZ1l4UWhVZWlBWkVFTkNOWXhDdUZcL2JpUEgzS3Bqand6MTdHVzRHakMzUUN3VVpnOXBxeE43aHpXTmhTSThJaE01NzRicFh2RjFCTVF5MHQ4UFlNa3hhK2VPbUFzM2QyQ25Kc3VRcTA4S3lGWmxNNVFUYnVORUc4dEdDVWExMUorVWlqdzVyeWttV2UyVzBcL1BtM3ZTc25rTnhmcStZYkcxMUVJVTJVR1ArTGxDUlB5WGp5RDFBSytjUm9jb3oiLCJtYWMiOiJiODE2MWUyOWVmM2Y3MWIxZjViZDVjNGEwMTM1ZGNlZTA1MTljZDgzOGMxNjFhYjEyNDM5MDg3MGEzNDU1NWRmIn0=
eyJpdiI6InhicmlkV252V09hdFwvZWhaK04zR1J3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IjFRSWF6cVdCNTRSMENycVlkR1gzNUtBS2JTdndZV1ZKVkljWWErXC95WDdCZ0hXVnFFR1BVZUxpaVhBbTlVclViIiwibWFjIjoiNTcwOGU5ZjEyNWI3YjI1MWQ1NmY1M2M3NWVlYTc5ZmI5ZGY5OGZjNWNjNTE5MDJiNjU1MjE5ZmY3MmU5OTRjNyJ9
eyJpdiI6InNmUVRCVnhrcmpTVXp5amdNZk52NWc9PSIsInZhbHVlIjoiM2JEVWx2XC9MWmEwUFMra3FsWWlNZTVISXFyaHRQSWZuNGsyRDRtb1hcL3NyOERud1lmOCsxY1wva1k3OGtzRW9NZk4yM1liU0o3VEYxclYxcnVQb05zckFha3ljZWErdWpsSURudlh2a3NoaVJobUwzVzNCdEZodStIYXRaZDVxQjlkTzJZS2daM0lsSDh0UW1ReUM3Nnh6TUJ5MUdFVDlRXC9aM0tJazU2dWliY0RtXC9OZ3FKSVNFTkwrYlppWU9zVTlEeTlIeXl0T2h6UXZcLzJqQWN1VjNqNCtZbm4wRkRXUDhvcm5TTDl2anR3cVFSc3JJUGt1S0xVVmRNQWJKVWFiYnNldFNOT3FLbjl3UmtOXC9Pb0JQUU05WjdIYzVNY3Ywc3dMTHBpQ2NjU2NxbTVLSGpNN3FGNHI2dDgzb1Raa3B2WHdDRXYrd3hWM25nNHcxdTFnSXhHM3FUWURBNXFHNlBXbDFpcitPdU1TTDE4ZndwT3hnZXRtbzZUVTlCeHg2K1REdFg2S2ZpYVNYMDJZOWZ4Y1ErWkE9PSIsIm1hYyI6IjJhMTA0NTdhMjdkMzk1MDI1NGI2ZTVmNTAyZGI1ZDJmMWEyNDgwZjE3M2I1ODIyNDJiMTE4ODJhYzhjMTIwNTYifQ==
eyJpdiI6IjlrcmVQeXVhbUFrT3JERzNzSHdOMUE9PSIsInZhbHVlIjoiQlk0XC83VW1TYTlGR0FmVmN4NjJtQXJhWFNPY01sYWFWR3dZRWlnMnpTVnd6OU1tVlRNWFwvVFFIalJpR1wvVVZ6YiIsIm1hYyI6IjkwMGYwODgxYTJlODEyNWU3MzNmM2JhZDU5NzFjZGViZTg0MTNkNGQyZjI4NTI1MzEzY2ZmZjZhYzUxYWJkYmMifQ==

Xem thêm: 50+ Mẫu Thiết Kế Nội Thất Phòng Khách Cao Cấp Sang Trọng Và Giúp Sinh Khí

eyJpdiI6IklDcUtQaXRXdkNLZHV0QThoT09WRlE9PSIsInZhbHVlIjoiblpCaDkwZURlK0F6Rk14M1RoaEdRSjRjU1BBdXJCT1JjK1RvdzF5cE56dW1ybDZSNHBlTDdUbnhkYTRIWEFCN1IwdkhCdWFQSWlGSXUyZ2NjcWdNNnhEXC9FRnlSV1daVFJyTEFTMFk5UTFHclNwVGpnKzNsd2pIRmdcLzNLMGcyWWloNkJSSFwvSG1aRStVb3BRWG9oOVwvTjV2OFM0VTFZZjZNT1ZYOE9NNWk5S2FmcTlXWDB5SG40NHErWEZkOHBzNGVhbWhHU0YwUllwUnpZcXlmQlAzd29mTklDMm9wQkxybmVOY3hzaVZpV0NtZE9xUHdRdEVMcmtVSjJzczdrQ0VXbXhIXC9PUUtUSVdZekpjbG5GZGdaWThaRmt0TXlRNW9cL2p6V0hPSUtPUFwvMHlEWWcrOXFVWkNnRXp2RzlxZkJhRDV4Q1M4R2lrTTZuVXRaYTBxZ0ErTnBtaFRLZ2k3emE0RW5jazlzNFZDV0FxeUlEMDB0Z05RUHJtRzg2MTRkbHhYR2xKYzJhWnM1Z05SalVsUzR6VXBhY1NjOGxuWmVDOGoxd2Q0Tml3SW5NOXJiNElzdWhWUStkVWFNME8yUEJCWFZ5ckFPekVMUFlIUlJUUVZDeTVRPT0iLCJtYWMiOiJhYmQ1YzhlOWQ1ZTE1Yjk3MDdjYTEwODA5YmZmZTQzNTAxYTc2M2NhM2UyZDA4OGNlMzhmNjMyYjg0NWM4MjZmIn0=
eyJpdiI6InlMaVdicXFRUVowbUZXcGltaEJsb1E9PSIsInZhbHVlIjoiXC80XC9QZGx1TnNxNXlCZ1FDTENxWDlcL25rcUM4QnFkZ2JldTdVSlE5bURsam9wemRMTHNHSGtqcnlQcGU4emY0QyIsIm1hYyI6ImIzMmFiMDg0NTljNjVhOWFjNzZmYjUyNDI2NGIzNDBjMWQwMzY2MDg3M2M0ZDY2ZjMwZDE1N2IxMmE0NjViZjcifQ==
eyJpdiI6IlwvemtUaWlBM2wxaG9QcVFOMjk0UmpRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkpVUXluMFJscDdYcmlzbE5iTlN3YUpcL25tUnZ6clRVcEE4XC9ZU1dXN2NxQ2toVkNSR3JcL1BUOVZ5Z1l4Mk1GRWNsQkxQSG1NZ0g4TU4raTZoXC9vMjBcL2FwRGs5Q3pRZ3oyOVhJRGR6cG4yQmIyR29RdzdCRVdjMmV6dlwvQnhsT0tZVmdtNU9JSEFzTmxma05ZQm1PNDBoM2xnK0lZZVE4djRyaWdQblVvVEdSUEtkZnhvdkpoVzkwbmUxaTlBckdTV1wvM2ozUjFPXC9VXC9rc0c0M0E4eGZKN3M4eWRMWGh1djduQW80emdDbHFTcG14T1duRHJ2d0JBUVNobTlKQVVyZFBiRVBCa1NJWCtYd3A0Qzg0RWo2bW9HNjdNTndUd0VFclR2WGoyOWtcL0RCdFYxMDBGV0JjTG1UT1ZsbjlUXC9VdFBLcVFXRDB3ODRLblwvVVRFMWhNUXFuUT09IiwibWFjIjoiZjE0ZTE3YTc2M2Q2NGNhOTc1ZGJmYzVmZThkM2M2NGUzOTk4ODE1OTNhOGY3ODZkYTkxOTI2MWU3OGIyNTQyYyJ9
eyJpdiI6IlA0dWN0ZVViM2xaZFlMTlVRbWExVkE9PSIsInZhbHVlIjoiQkcxcnZLQ1hMRHFqMTF1cEc4TVpLOFdBN1lTN29BVTh0c2s5Vk9DVklaOXVZTTl1ZkE3Q2VtZTlsYytNclc3ViIsIm1hYyI6IjI1ZjJmNTVjMzExZmUxNWZiNmY4MWU3NjJjOTQ3Y2RhYTEyOTY5ZDlhOWZmMzE0M2EyNTIyM2QwMWU4ODJhMjEifQ==
eyJpdiI6ImhSbnZwT05NM2s3N21kSVZVQzNTNEE9PSIsInZhbHVlIjoiWkRWZDdocnh5NDFORFo5MnVQY0FDZWNIQnZsNlM3Wk1rVW9qVGtONUoyMjMxd05WWlVFZnk1bFlWRjk3VGg0eDN1OTlyOTBoeXNwT2U1b2tNY2pxYUNTeWh5STVOOEFxWXZYNld2MGlHQ1plZ29JdXdFS0VaNTRZakNycENXN1dHSGJcLzR1Z1hYNGk1RmxNKzNMeUZCd05ZcXUreFI2SExxS2xJMWhqbWs1WHlIb1FWeExkM1hzVGYweGpzT1hIbWRFRG1EM1F6bSs0cmJ4UDNhZ1NlN3d5b05OT0hyNFlHVDBJUzc3QlwvWlRsTis1elRManowUDl0NStSZnpGZnFxNFU1Z1o0YkRXRTdCa1hJV2lLYU1Ma2RiZ0RWQmJcL3hcL2RhaUNOK25MdW5ZRlRsekp1Z2VPMkVVVEhjSTF5YWtOIiwibWFjIjoiYmQ2ZWJjZGM0ZTQxYTc2ZmNjNzVkYTRlYjI2MTAxZWJiODdmNmMyNDkxYjI2OTg4M2ZmZTMyMTg5Mjc3ZjI2MyJ9

Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp chúng ta nhé !!

Truyện mới hay giành riêng cho bạn

Vợ Của Ảnh Đế Lại Phá Hỏng game Show
Chiến thần phục thù
Nếu gồm kiếp sau, xin đừng gặp mặt gỡ
Vợ Cũ Ngoan Hiền cụ Đổi Rồi
Cô vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu
Cố tổng lại phân phát điên rồi
Tôi Ở tp Tu Tiên
Long Phượng tuy nhiên Bảo: vk Bầu Lại mong muốn Chạy
Điên cuồng bởi vì em
Chàng rể vô song
Chiến Thần Thánh Y
Vệ sĩ bất đắc dĩ
Ma Tôn - Dương Hạo
Thẩm Nguyệt, Một Kiếp Hồng Trần
Yêu trạng thái Cổ Hắc Long
Ngọa hổ tàng long

Top Truyện tuyệt nhất

Cự Long Thức TỉnhĐệ nhất kiếm thầnLên Nhầm xe cộ Hoa Cưới ông chồng Như Ý
Rể quý trời choXà đại nhânVương Phi ngang bướng là Thần Y
Nghịch Tập, Sủng cấp tốc Còn KịpChàng rể quyền thếChiến Lang Ở Rể

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất


Bài viết liên quan