Bài tập tiếng anh lớp 7 thí điểm

Share:
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng vừa lòng Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ hiểu và bài xích tập giờ Anh lớp 7 theo từng Unit giúp học sinh học tốt môn giờ Anh lớp 7 hơn. Để download tài liệu bài xích tập tiếng Anh lớp 7 về, bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang đọc: Bài tập tiếng anh lớp 7 thí điểm

Mục lục bài bác tập giờ Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ Anh lớp 7 học kì 1 có đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề kiểm soát 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề bình chọn 1 huyết Tiếng Anh 7 học kì 1 bao gồm đáp án

Unit 4: Music & arts

Đề đánh giá 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food and drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 7 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh 7 học kì 2 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề chất vấn 1 máu Tiếng Anh 7 học kì 2 có đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề soát sổ 15 phút giờ Anh 7 học kì 2 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 2 gồm đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics và Speaking

Chọn từ bao gồm phần gạch men chân được phạt âm khác.

Question 1. A. BirthdayB. EarlyC. LearnD. Heart


Quảng cáo

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C vạc âm là /ɜː/. Đáp án D phân phát âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án C phân phát âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D phát âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /ə/. Đáp án B, C, D phạt âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án B phân phát âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phân phát âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phạt âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án C phạt âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án B phạt âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phạt âm là /e/. Đáp án C vạc âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phạt âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phạt âm là /i/. Đáp án B phạt âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D vạc âm là /e/. Đáp án A vạc âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D vạc âm là /ɜː/. Đáp án A phân phát âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phân phát âm là /ə/


Quảng cáo

B. Vocabulary và Grammar

Question 1. I usually ______ to school by bus.

A. GoB. Goes

C. Going D. Gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going to lớn work.

A. HaveB. Had

C. HasD. Is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. AreB. Were

C. Have beenD. Is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. BeginsB. Beginning

C. BeganD. Begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. HaveB. Will has

C. Will haveD. Had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ khổng lồ school.

A. Will goB. Won’t go

C. GoesD. Go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. Will winB. Wins

C. Will wonD. Won

Question 8. I am very fond of _______.

A. CookingB. Cook

C. CooksD. To lớn cook

Question 9. vày you like ________? – No, I don’t.

A. Go camping

B. Khổng lồ go camping

C. Go to camping

D. Going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. DoB. Does

C. DoingD. Done

Question 11. When I have free time, I usually ______.A. Listen lớn music

B. Listening music

C. Listen music

D. Listening to music

Question 12. My dad likes _______ his bike to work.A. RidingB. Ride

C. RidesD. Ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. EatB. Khổng lồ eat

C. EatingD. Eats

Question 14. After breakfast, I và my friend ____ to the park every Sunday.

A. GoB. Goes

C. WentD. Is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. WillB. Won’t

C. Will beD. Won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì bây giờ đơn (dấu hiệu: usually), công ty ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi thường xuyên xuyên tới trường bằng xe pháo buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì bây giờ đơn (dấu hiệu: always), chủ ngữ (Tom) là ngôi III số ít đề nghị cần phân thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn nạp năng lượng sáng trước lúc đi làm.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì lúc này đơn diễn đạt sự thiệt hiển nhiên, chủ ngữ là ngôi III số ít cần tobe là “is”.

Dịch: cô giáo tiếng Anh của tôi là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every morning), chủ ngữ là ngôi III số ít cần cần phân thành “begins”

Dịch: Tiết học tập của bọn chúng tôi bắt đầu lúc 7h30 từng sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai 1-1 (nghĩ điều gì sẽ xẩy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi nghĩ Mảy sẽ kiếm được một công việc.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì tương lai đơn

Dịch: Tôi cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, tôi sẽ không tới trường.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì tương lai đối kháng (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ chiến thắng vào nhà nhật tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích gì/ thích có tác dụng gì)

Dịch: Tôi rất thích nấu nướng nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: like + Ving/N (thích làm gì/ ham mê gì); cụm từ “go camping: cắn trại”

Dịch: bạn có thích cắn trại không? – Tôi không thích.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: vị trí này cần áp dụng danh tự hoặc Ving.

Dịch: sở trường của chị tôi là gia nhập các chuyển động ngoài trời.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì lúc này đơn (dấu hiệu: usually)

Dịch: lúc tôi có thời hạn rảnh, tôi thường nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: lượt thích + Ving/N (thích làm cho gì/ ưng ý gì)

Dịch: ba tôi thích đấm đá xe đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét có tác dụng gì)

Dịch: họ ghét nạp năng lượng mì. Bọn họ thích cơm hơn.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì bây giờ đơn (dấu hiệu: every Sunday); công ty ngữ (I và my friend) số nhiều bắt buộc động từ chủ yếu không cần chia.

Dịch: Sau bữa sáng, tôi và chúng ta tôi thường đến công viên mỗi công ty nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + to V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính từ bỏ fine phải ta đề nghị “will be”

Dịch: Tôi hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekend is important lớn the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the ngân hàng during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer and Jonathan Garcia go to school during the week, but they don’t go to lớn school on the weekend. And the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week, but he doesn’t stay trang chủ alone on the weekend.

On Saturday & Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. & on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go to church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. Và on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special lớn the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. Post officeB. Bank

C. FactoryD. Book store

Question 2. Mr. Và Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. The weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. Goes to school.

B. Plays card.

C. Goes to the library

D. Plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. Play footballB. Go out

C. Clean houseD. Go shopping

Question 5. Who stays home alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When vì the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. Card

B. Tennis

C. Musical instruments

D. Piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Thông tin nghỉ ngơi câu trước tiên đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở cả 2 câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm tại dòng 3 đoạn 2: Jennifer và Jonathan Garcia go khổng lồ school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm tại vị trí câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

Thông tin nằm tại vị trí câu cuối đoạn 2: and the Garcias’ dog, Max, stays trang chủ alone during the week.

Question 6. Đáp án A

Thông tin nằm tại đoạn cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

Thông tin nằm ở câu cuối đoạn 3: và on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies & here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how to lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting & meaningful. I really love trying new food và cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother và my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef and have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how to carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting và useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient và careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. At the age of 8

C. In grade 8

D. One year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B & C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother và grandmother

C. Recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. From her mother

B. From her grandmother

C. From the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien vì chưng with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother & grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to nhật bản 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Xem thêm: Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt 2020: Đề Thi Và Đáp Án Văn Thpt Quốc Gia 2020 Của Bộ Gd

Question 7. Where does Cuong learn khổng lồ carve from?

A. From his father

B. From the internet

C. From a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Thông tin nằm ở đoạn đầu: My grandmother taught me how to lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi vẫn dạy tôi giải pháp nấu nướng khi tôi lên tám tuổi. Mái ấm gia đình tôi khôn xiết thích vấn đề này và đó là khi tôi ban đầu sở đam mê của mình.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở chỗ 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting & meaningful.

Dịch: nhiều người nói câu hỏi nấu nướng là tốn thời gian nhưng tôi thấy sở thích này rất thú vị với ý nghĩa.

Question 3. Đáp án C

Thông tin ở trong phần 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh phảng phất tôi cũng tìm những công thức bên trên internet. Sau đó tôi viết chúng vào vở.

Question 4. Đáp án D

Thông tin tại vị trí 1: I often collect recipes from my mother & my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi hay lấy phương pháp từ bà bầu tôi cùng từ bà tôi. Thỉnh phảng phất tôi cũng tìm những công thức trên internet.

Question 5. Đáp án A

Thông tin ngơi nghỉ cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: tiếp nối tôi viết chúng vào vở.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm tại đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan.

Dịch: Tôi bắt đầu sở ham mê này 4 năm trước, sau thời điểm nhận được một trái trứng tương khắc từ cha tối lúc ông ấy về tự Nhật Bản.

Question 7. Đáp án B

Thông tin ở mẫu 4 đoạn 2: I learned how to lớn carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi sẽ tự học phương pháp khắc bọn chúng từ internet.

Question 8. Đáp án D

Thông tin nằm ở giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful.

Dịch: Tôi thấy câu hỏi khắc trứng thì hơi cực nhọc nhưng nó cực kỳ thú vị và bao gồm ích.


D. Writing

Dùng từ gợi ý để viết thành câu trả chỉnh. Lựa chọn đáp án chính xác nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys to read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy lớn read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother cốt truyện the hobby lớn her.

B. Our brother shares the hobby khổng lồ her.

C. Our brother mô tả the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money khổng lồ buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money to lớn buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going lớn bed.

B. Nga often read a book before going to lớn bed.

C. Nga reads a often book before going khổng lồ bed.

D. Nga often read book before going khổng lồ bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go to lớn library to lớn borrrow books.

B. She sometimes goes lớn library khổng lồ borrow books.

C. She is sometimes go to library khổng lồ borrow books.

D. She goes lớn sometimes library to lớn borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting & useful.

B. She think read books is interesting và useful.

C. She thinks reading books is interesting and useful.

D. She think reads books is interesting and useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination and widen her knowledge.

B. It develop her imagination & widen her knowledge.

C. It develops her imagination & widens her knowledge.

D. It develop her imagination và widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go to park.

B. They often goes lớn park.

C. They are often go khổng lồ park.

D. They go lớn park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How bởi your father go khổng lồ work?

B. How does your father goes to work?

C. How bởi your father goes to lớn work?

D. How does your father go khổng lồ work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad and my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom and my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t lượt thích going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want to go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want to live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu nói lên sự thật hiển nhiên. Đáp án B, C, D không đúng ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2. Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích làm cho gì/ thích gì). Câu này dùng hiện tại đơn vì diễn tả sự thật.

Bài viết liên quan