Phương trình đốt cháy chất béo

Share:

Trung trung khu luyện thi, thầy giáo - dạy kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng trình làng phần PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP LIPIT (CHẤT BÉO) - HÓA 12. Nhằm mục đích hổ trợ cho các bạn có thêm tứ liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học tập này.

Bạn đang đọc: Phương trình đốt cháy chất béo


*

I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

1. Phản ứng xà chống hóa

Công thức tầm thường của chất phệ (RCOO)3C3H5

Phương trình hóa học

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

nNaOH = nRCOONa = 3nchất khủng = 3nglixerol

* thừa nhận xét: Dạng bài xích tập này thường vận dụng định lao lý bảo toàn trọng lượng để giải.

mchất to + mNaOH = mmuối + mglixerol.

Ví dụ 1: Xà chống hoá trọn vẹn 17,24 gam hóa học béo yêu cầu vừa đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng thu được khối lượng xà chống là

A. 16,68 gam.

B. 18,38 gam.

C. 18,24 gam.

D. 17,80 gam.

Hướng dẫn

Phương trình hóa học

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

0,06 0,02 mol

Theo ĐLBTKL:

mmuối = mchất lớn + mNaOH - mglixerol

= 17,24 + 0,06.40 – 0,02.92

= 18,8 gam

Đáp án: D

2. Làm phản ứng đốt cháy

Chất to no tất cả công thức chung: CnH2n – 4O6

CnH2n – 4O6 + (3n – 8)/2 O2 → nCO2 + (n – 2)H2O

→ nX = (nCO2 – nH2O)/2

* thừa nhận xét: Dạng bài xích tập nàyáp dụng ĐLBT nguyên tố O

6nchất bự + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

Ví dụ 2:Hỗn phù hợp X tất cả 2 triglixerit no. Đốt cháy hoàn toàn m gam X đề nghị V lit oxi (đktc) nhận được 34,272 lit CO2 (đktc) cùng 26,46 gam H2O. Quý hiếm của V là

A. 48,720.

B. 49,392.

C. 49,840.

D. 47,152.

Hướng dẫn

nCO2 = 1,53 mol

nH2O = 1,47 mol

Gọi công thức chung của X là CnH2n – 4O6: x mol

Dựa vào Định lao lý bảo toàn nguyên tố oxi

CnH2n – 4O6 + (3n – 8)/2 O2 → nCO2 + (n – 2)H2O

→ nX = (nCO2 – nH2O)/2 = 0,03 mol

Theo ĐLBT nhân tố Oxi

→ 6nX + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

→ nO2 = (2.1,53 + 1,47 – 6.0,03)/2 = 2,175

→ VO2 = 2,175.22,4 = 48,72 lit

Đáp án: A

3. Làm phản ứng hidro hóa

Chất lớn không no + H2 (Ni, to) → chất lớn no

Ví dụ 3: mang lại 0,1 mol triolein chức năng hết cùng với 0,16 mol H2 (Ni, t0) thu được láo lếu hợp các chất cơ học X. X tính năng tối đa với a mol Br2. Cực hiếm của a là

A. 0,34.

B. 0,14.

C. 0,04.

D. 0,24.

Hướng dẫn

Phương trình hóa học

(C17H33COO)3C3H5 + 3H2 → (C17H35COO)3C3H5

→ số mol H2 cần thiết để phản nghịch ứng hoàn toàn với chất bự là 0,3 mol

Theo giả thuyết: nH2 + nBr2 = 0,3 mol

→ nBr2 = 0,3 – 0,16 = 0,14 mol

Đáp án: B

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Xà chống hóa trọn vẹn mg chất bự trung tính bằng dung dịch KOH chiếm được 18,77g muối. Nếu vắt dung dịch KOH bởi dung dịch NaOH chỉ thu được 17,81g muối. Quý hiếm của m là

A. 18,36.

B. 17,25.

C. 17,65.

D. 36,58.

Hướng dẫn

Nếu sửa chữa 1mol K+ bởi 1 mol Na+ thì sự chênh lệch cân nặng là 16g

Nếu thay thế x mol thì 18,77 – 17,81 = 0,96g

→x = 0,06 mol

Chất khủng + 3NaOH→3muối + glixerol

0,06 0,02

→mchất khủng = 17,81 + 0,02.92 – 0,06.40 = 17,25g

Đáp án: B

2. Chất to X đựng triglixerit cùng axit khủng tự do. Ðể công dụng hết cùng với 9,852 gam X phải 15 ml dung dịch NaOH 1M (t0) thu duợc dung dịch đựng m gam xà phòng cùng 0,368 gam glixerol. Cực hiếm của m là

A. 10,138.

B. 10,084.

C. 10,030.

D. 10,398.

Hướng dẫn

nNaOH = 0,015 mol

nC3H5(OH)3 = 0,004 mol

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH→3RCOONa + C3H5(OH)3.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự, Điểm Chuẩn Học Viện Khoa Học Quân Sự Cao Nhất Các Trường Quân Đội

0,012 0,004

R’COOH + NaOH→R’COONa + H2O

0,015 – 0,012 0,003

Theo ĐLBTKL:

mxà chống = mX + mNaOH – mglixerol – mH2O

= 9,852 + 0,015.40 – 0,004.92 – 0,003.18

= 10,03g

Đáp án: C

3. Đốt cháy trọn vẹn mg lếu hợp tất cả metyl fomat, saccarozơ, glucozơ yêu cầu 6,72 lit O2 (đktc) nhận được 5,22g H2O. Quý giá của m là

A. 8,82.

B. 8,38.

C. 9,00.

D. 10,02.

Hướng dẫn

Metyl fomat: HCOOCH3 = C2H4O2 = C2(H2O)­2

Saccarozơ: C12H22O11 = C12(H2O)11

Glucozơ: C6H12O6 = C6(H2O)6

→ cả 3 hóa học này đều có chung Cn(H2O)m. Bởi vì vậy, lượng oxi cần dùng để làm đốt cháy cả 3 chất này bằng lượng oxi dùng làm đốt cháy C.

C + O2 → CO2

0,3 0,3 mol

→ mhh = mC + mH2O = 0,3.12 + 5,22 = 8,82g

Đáp án: A

4. Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X bắt buộc vừa đầy đủ 3,22 mol O2, nhận được H2O với 2,28 mol CO2. Phương diện khác, m gam X chức năng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Quý hiếm của a là

Hướng dẫn

Công thức kết cấu X:(C17H35-COO)x(C17H33-COO)3-xC3H5

=> bí quyết phân tử C57H110-2xO6 a mol

(trong đó: x là số links

*
(C=C)

Số mol CO2 = 57a = 2,28→ a = 0,04

Theo định khí cụ bảo toàn yếu tắc O:

6.0,04 + 2.3,22 = 2.2,28 + nH2O

→ nH2O = 2,12 mol

(55 - x). 0,04 = 2,12

→ x = 2

→ số mol Br2 = 0,04.2 = 0,08 mol

Đáp án: B

5. Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, nhận được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Phương diện khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối. Cực hiếm của b là

A. 40,40

B. 31,92

C. 35,60

D. 36,72

Hướng dẫn

Theo ĐLBTKL: mX + mOxi = mCO2 + mH2O

→mX = 2,28.44 + 39,6 – 3,26.32 = 35,6g

Theo ĐLBT O: 6x + 2.3,26 = 2,28.2 + 39,6/18

→x = 0,04 mol

Khối lượng triglixerit:

a = mC + mH + mO = 2,28.12 + 2,2.2 + 0,04.6.16 = 35,6g

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH→3RCOONa + C3H5(OH)3

0,04 0,12 0,04 mol

theo ĐLBTKL

mX + mNaOH = mmuối + mgli

→ b = 35,6 + 0,12.40 – 0,04.92

→ mmuối = b = 36,72g

Đáp án: D

6. Đốt cháy trọn vẹn 0,06 mol hỗn hợp X gồm bố triglixerit đề xuất vừa đầy đủ 4,77 mol O2, chiếm được 3,14 mol H2O. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 78,9 gam X (xúc tác Ni, to), thu được hỗn hợp Y. Đun lạnh Y với hỗn hợp KOH vừa đủ, thu được glixerol cùng m gam muối. Quý giá của m là

A. 86,10.

B. 57,40.

C. 83,82.

D. 57,16.

Hướng dẫn

Theo ĐLBT thành phần O:

0,06.6 + 4,77.2 = 2nCO2 + 3,14→nCO2 = 3,38 mol

Số link pi

nX = (nH2O – nCO2)/(1 – K)→K = 5

khối lượng của triglyxerit

m = mC + mH + mO = 3,38.12 + 3,14.2 + 0,06.6.16 = 52,6g

→MtbX = 52,6/0,06 = 876,666

Số mol X khi hidro hóa

nX = 78,9/876,666 = 0,09 mol

X + 2H2→Y

0,09 0,18 0,09

Y + 3NaOH→muối + C3H5(OH)3

0,09 0,27 0,09

mmuối = 78,9 + 0,18.2 + 0,27.40 – 0,09.92 = 86,1g→Đáp án: A

7. Tất cả hổn hợp X gồm những triglixerit vào phân tử đều chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X buộc phải a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH trọn vẹn được m1 gam muối. Quý hiếm a cùng m1 lần lượt là

A. 0,8 cùng 8,82.

B. 0,4 cùng 4,32.

C. 0,4 và 4,56.

D. 0,75 và 5,62.

Hướng dẫn

Triglixerit X đựng cả 3 gốc (C17H35COO)(C17H33COO)(C17H31COO)C3H5 = C57H104O6

C57H104O6 + 80O2→57CO2 + 52H2O

0,005 0,4 0,285

nCO2 = 0,285 mol→nX = 0,005 mol

→nO2 = 0,4mol

nNaOH = 3nX = 0,15 mol→nglixerol = 0,05 mol

theo ĐLBTKL:

mmuối = 0,005.884 + 0,015.40 – 0,005.92 = 4,56g

Đáp án: C

8. Hỗn hợp X có axit panmitic, axit stearic với triglixerit Y. Ðốt cháy trọn vẹn m gam X thu đuợc 1,56 mol CO2 với 1,52 mol H2O. Phương diện khác, m gam X chức năng vừa dủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch, thu duợc glixerol và dung dịch chỉ cất a gam tất cả hổn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Quý giá của a là

A. 25,86.

B. 26,40.

C. 27,70.

D. 27,30.

Hướng dẫn

Đặt x, y là số mol của 2 axit và triglixerit

x + 3y = 0,09 (1)

Axit panmitic (C16H32O2) với axit stearic (C18H36O2) bao gồm k = 1 (nCO2 = nH2O)

Triglixerit Y có k = 3

*
nY = y = (nH2O – nCO2)/(1 – k) = 0,02 mol→nglixerol = 0,02 mol

→x = 0,03 mol→nH2O = 0,03 mol

mX = mC + mH + mO (mà nO = 2nNaOH = 0,18 mol)

= 1,56.12 + 1,52.2 + 0,18.16 = 24,64g

Theo ĐLBTKL:

mmuối = 24,64 + 0,09.40 – 0,02.92 – 0,03.18 = 25,86g

Đáp án: A

9. Đốt cháy trọn vẹn 13,728 gam một triglixerit X nên vừa đủ 27,776 lít O2 (đktc) thu được số mol CO2 cùng số mol H2O hơn yếu nhau 0,064 mol. Mặt khác, hidro hóa hoàn toàn một lượng X phải 0,096 mol H2 nhận được m gam chất hữu cơ Y. Xà chống hóa hoàn toàn m gam Y bởi dung dịch NaOH nhận được dung dịch cất a gam muối. Quý hiếm của a là

A. 11,424.

B. 42,720.

C. 41,376.

D. 42,528.

Hướng dẫn

Gọi x, y là số mol CO2 cùng H2O→x – y = 0,064 (1)

Theo ĐLBTKL: 44x + 18y = 13,728 + 27,776/22,4.32 (2)

Giải hệ (1) với (2)→x = 0,88 mol cùng y = 0,816 mol

Theo ĐLBT nhân tố O:

6nA + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

→nA = 0,016 mol

Số C = 0,88/0,016 = 55

Số H = 0,816.2/0,016 = 102

→CTPT của X là C55H102O6

→số pi = 5 (trong đó tất cả 3pi -COO- cùng 2pi -CC-)

→nX lúc td với H2 = 0,096/2 = 0,048 mol

Theo ĐLBT khối lượng

→a = 0,048.858 + 3.0,048.40 + 0,096.2 – 0,048.92 = 42,72g

Đáp án: B

10. Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X buộc phải vừa đủ 3,08 mol O2, nhận được CO2 và 2 mol H2O. Mang lại m gam X tính năng với dung dịch NaOH vừa đủ, nhận được glixerol và 35,36 gam muối. Khía cạnh khác, m gam X tính năng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của a là A. 0,2.

B. 0,24.

C. 0,12.

D. 0,16.

Hướng dẫn

Gọi x, y là số mol của X và CO2

Theo ĐLBT nguyên tố O: 6x + 3,08.2 = 2y + 2

→6x – 2y = 4,16 (1)

Khối lượng X:

m = mC + mH + mO

= 12y + 2.2 + 16.6x

= 96x +12y + 4

Khi đến X vào dung dịch NaOH toàn diện thì nNaOH = 3x với ngli = x mol

Theo ĐLBTKL:

mX + mNaOH = mmuối + mglixerol

96x + 12y + 4 + 3x.40 = 35,36 + 92x

124x + 12y = 31,36 (2)

Giải hệ (1), (2)→x = 0,04 với y = 2,2

Gọi k là số pi hoặc vòng thì nX = (nH2O – nCO2)/(1 – k)

→k = 6

→nBr2 = nX.(k - 3) = 0,12 mol

Đáp án: C

11. Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH, nhận được glixerol, natri stearat với natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X nên vừa đầy đủ 3,22 mol O2, chiếm được H2O với 2,28 mol CO2. Cực hiếm m là

Bài viết liên quan