Bài tập tiếng anh chuyên ngành kế toán

Share:

Kinh Nghiệm Hướng dẫn bài bác tập tiếng Anh chăm ngành kế toán có đáp an 2022

Kế toán là một ngành sẽ là tương đối khô khan với cứng nhắc. Học siêng ngành kế toán bằng tiếng anh cũng hơi được nhìn nhận là phức tạp. Thế nhưng kết quả thu được từ kiến thức với kỹ năng từ ngành này thì ko thể phủ nhận. Bởi vậy, học tiếng anh theo chủ đề ngày hôm nay toàn bộ bọn họ sẽ tra cứu hiểu Từ vựng với thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán.

Bạn đang đọc: Bài tập tiếng anh chuyên ngành kế toán

Nội dung thiết yếu

I. Từ vựng cơ bản tiếng anh chăm ngành kế toánII. Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán

*

(Tiếng anh chăm ngành kế toán)

I. Từ vựng cơ bản tiếng anh chuyên ngành kế toán

1. Từ vựng cơ bản tiếng anh chuyên ngành kế toán: A B C

Accounting entry: cây bút toán Accrued expenses giá thành phải trả Accumulated: lũy kế Advanced payments khổng lồ suppliers Trả trước người phân phối Advances to lớn employees Tạm ứng Assets Tài sản Balance sheet Bảng cân nặng đối kế toán Bookkeeper: người lập report Capital construction: xây dựng cơ bản Cash Tiền mặt Cash ngân hàng Tiền gửi tiền tiết kiệm chi phí Cash in transit Tiền đang chuyển Cash in hand Tiền mặt tại quỹ check and take over: nghiệm thu cạnh bên hoạch Construction in progress túi tiền xây dựng cơ bản dở dang Cost of goods sold giá chỉ vốn bán hàng Current portion of long-term liabilities Nợ lâu năm hạn đến hạn trả Current assets Tài sản (TS) lưu động cùng góp vốn đầu tư thời hạn ngắn

2. Từ vựng cơ bản tiếng anh siêng ngành kế toán: D E F

Deferred expenses chi phí chờ kết chuyển Deferred revenue Người tải trả tiền trước Depreciation of fixed assets Hao mòn luỹ kế (HMLK) TS cố định và thắt chặt hữu hình Depreciation of leased fixed assets HMLK TS cố định với thắt chặt thuê tài chủ yếu Depreciation of intangible fixed assets HMLK TS cố định với thắt chặt vô hình dung Exchange rate differences Chênh lệch tỷ giá chỉ Equity and funds Vốn và Quỹ Expense mandate: ủy nhiệm bỏ ra Expenses for financial activities giá thành hoạt động với sinh hoạt giải trí tài thiết yếu Extraordinary expenses giá cả không bình thường Extraordinary income Thu nhập không bình thường Extraordinary profit Lợi nhuận không bình thường Figures in: millions VND Đơn vị tính: triệu đồng Financial ratios Chỉ số tài chính Financials Tài thiết yếu Finished goods Thành phẩm tồn kho Fixed asset costs Nguyên giá chỉ TS cố định và thắt chặt hữu hình Fixed assets TS cố định cùng thắt chặt

3. Từ vựng cơ bản tiếng anh siêng ngành kế toán: G I L

General và administrative expenses giá cả quản trị với vận hành doanh nghiệp Goods in transit for sale mặt hàng gửi đi phân phối Gross profit Lợi nhuận tổng Gross revenue lợi nhuận tổng Income from financial activities Thu nhập hoạt động cùng sinh hoạt giải trí tài chủ yếu Instruments and tools Công cụ, dụng cụ vào kho Intangible fixed asset costs Nguyên giá bán TS cố định cùng thắt chặt vô hình dung Intra-company payables Phải trả những cty nội bộ Intangible fixed assets TS cố định cùng thắt chặt vô hình dung Inventory sản phẩm tồn kho Investment and development fund Quỹ góp vốn đầu tư tăng trưởng Itemize: mở tiểu khoản Leased fixed assets TS cố định với thắt chặt mướn tài thiết yếu Leased fixed asset costs Nguyên giá chỉ TS cố định và thắt chặt mướn tài bao gồm Liabilities Nợ phải trả Long term financial assets những khoản vốn tài chủ yếu dài hạn Long term borrowings Vay dài hạn Long term mortgages, collateral, deposits những khoản thế chấp ngân hàng, ký kết cược, cam kết quỹ nhiều năm hạn Long term liabilities Nợ nhiều năm hạn Long-term security investments Đầu tư sàn góp vốn đầu tư với chứng khoán dài hạn

4. Từ vựng cơ bản tiếng anh siêng ngành kế toán: M N O

Merchandise inventory mặt hàng hoá tồn kho Net profit Lợi nhuận thuần Net revenue lợi nhuận thuần Non-business expenditure source Nguồn ngân sách đầu tư góp vốn đầu tư sự nghiệp Non-business expenditures bỏ ra sự nghiệp Non-current assets TS cố định và thắt chặt và góp vốn đầu tư lâu năm hạn Operating profit Lợi nhuận từ hoạt động cùng sinh hoạt giải trí Sản xuất KD Other current assets TS lưu động không giống Other funds Nguồn kinh phí đầu tư góp vốn đầu tư, quỹ không giống Other long-term liabilities Nợ dài hạn khác Other receivables các khoản phải thu không giống Other payables Nợ không giống Owners equity Nguồn vốn chủ sở hữu Other short term investments Đầu tư thời hạn ngắn khác

5. Từ vựng cơ bản tiếng anh chuyên ngành kế toán: phường R S

Payables lớn employees Phải trả công nhân viên cấp dưới cấp dưới Profit before taxes Lợi nhuận trước thuế Prepaid expenses ngân sách trả trước Profit from financial activities Lợi nhuận từ hoạt động và sinh hoạt giải trí tài thiết yếu Purchased goods in transit Hàng download đang bên trên đường Provision for devaluation of stocks Dự chống giảm giá hàng tồn kho Raw materials Nguyên liệu, vật tư tồn kho Receivables những khoản phải thu Receivables from customers Phải thu của người chi tiêu và sử dụng Reconciliation: so sánh Reserve fund Quỹ dự trữ Retained earnings Lợi nhuận chưa phân phối Revenue deductions các khoản giảm trừ Sales expenses đưa ra phí bán sản phẩm Sales rebates Giảm giá chỉ cả mặt hàng Sales returns Hàng cung cấp bị trả lại Short-term borrowings vay mượn thời hạn ngắn Short-term investments các khoản vốn tài thiết yếu thời hạn ngắn Short-term liabilities Nợ thời hạn ngắn Short-term mortgages, collateral, deposits những khoản thế chấp ngân hàng, ký kết cược, ký quỹ thời hạn ngắn Short-term security investments Đầu tư sàn góp vốn đầu tư cùng chứng khoán thời hạn ngắn Stockholders equity Nguồn vốn sale thương mại Surplus of assets awaiting resolution TS thừa chờ xử lý

6. Từ vựng cơ bản tiếng anh siêng ngành kế toán:T W

Tangible fixed assets TS cố định và thắt chặt hữu hình Taxes & other payables to lớn the State budget Thuế và những khoản phải nộp đơn vị nước Trade creditors Phải trả cho những người dân buôn bán Treasury stock Cổ phiếu quỹ Total liabilities & owners equity Tổng cộng nguồn vốn Total assets Tổng cộng TS Welfare & reward fund Quỹ khen thưởng với phúc lợi

*

Tiếng Anh chăm ngành kế toán

II. Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán

Kế toán là một môn học rất khó và thuật ngữ tiếng Anh chăm ngành kế toán lại rất phức tạp bắt buộc để hoàn toàn làm chủ được siêng ngành này, toàn bộ bọn họ phải học thật nhiều. Sau đấy là một số vào những thuật ngữ chuyên ngành kế toán cơ bản mà chúng tôi xin trình làng những bạn tìm kiếm hiểu thêm.

1. Accounting: Kế toánA phối of concepts & techniques that are used to lớn measure & report financial information about an economic unit: Tập hợp những khái niệm cùng kỹ thuật được sử dụng đo lường và báo cáo thông tin tài thiết yếu về một cty gớm tế tài chính.2. Accounting equation: Phương trình kế toánA financial relationship the heart of the accounting model: Assets = Liabilities + Owners Equity: Là yếu tố cốt lõi của đồ sộ kế toán, phản ánh quan hệ tài chính: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu.3. Assets: Tài sảnThe economic resources owned by an entity; entailing probable future benefits khổng lồ the entity: các nguồn lực gớm tế tài bao gồm thuộc về của một tổ chức triển khai; hoàn toàn có thể đem lại quyền lợi gớm tế tài chủ yếu trong tương lai mang đến những chủ thể.4. Auditing: Kiểm toánThe examination of transactions & systems that underlie an organizations financial statements: Việc kiểm tra những giao dịch thanh toán giao dịch giao dịch thanh toán và khối mạng lưới hệ thống làm cơ sở cho báo cáo tài bao gồm của một tổ chức triển khai.5. Balance sheet: Bảng cân nặng đối kế toánA financial statement that presents a firms assets, liabilities, & owners equity a particular point in time: report trình diễn tình trạng tài sản của một công ty, nợ công cùng vốn chủ sở hữu của công ty đó tại thuở làm sao điểm rõ ràng.6. Certified public accountant (CPA): Kế toán viên công chứng (CPA)An individual who is licensed by a state lớn practice public accounting: cá thể được cấp giấy cấp đơn vị nước hành nghề kế toán công.7. Corporation: Công tyA khung of business organization where ownership is represented by divisible units called shares of stock: Hình thức tổ chức triển khai marketing thương mại nhưng mà tại đó quyền sở hữu được chia nhỏ bằng số Cp của cố phiếu.8. Dividends: Cổ tứcAmounts paid from profits of a corporation to shareholders as a return on their investment in the stock of the entity: Khoản bỏ ra trả từ lợi nhuận của một công ty cho những cổ đông như một lợi tức góp vốn đầu tư của tớ vào những Cp của của công ty đó.9. Expenses: bỏ ra phíThe costs incurred in producing revenues: Các túi tiền phát sinh nhằm mục đích tạo ra lệch giá.

Xem thêm: Vô Địch Bóng Đá Nữ Thế Giới 2019, Giải Vô Địch Bóng Đá Nữ Thế Giới

10. Financial accounting: Kế toán tài chínhAn area of accounting that đơn sản phẩm with external reporting lớn parties outside the firm; usually based on standardized rules an procedures: Lĩnh vực kế toán xử lý những giao dịch thanh toán giao dịch giao dịch thanh toán với đối tác chiến lược bên phía ngoài công ty, nhờ vào những quy tắc, được chuẩn hóa như một thủ tục tuyệt qui định.11. Financial statements: báo cáo tài chínhCore financial reports that are prepared lớn represent the financial position & results of operations of a company: báo cáo tài chủ yếu được sẵn sàng sẵn sàng để tế bào tả tình hình tài chủ yếu và kết quả hoạt động với sinh hoạt giải trí của một công ty.12. Historical cost principle: Nguyên tắc giá bán gốcThe concept that many transactions & events are to be measured và reported acquisition cost: Khái niệm nhận định rằng những giao dịch thanh toán giao dịch thanh toán giao dịch và sự kiện được đo lường và báo cáo theo giá chỉ mua.13. Income statement: báo cáo thu nhậpA financial statement that summarizes the revenues, expenses, và results of operations for a specified period of time: Một report tài chính tóm tắt những khoản lệch giá, giá cả và kết quả hoạt động với sinh hoạt giải trí trong một khoảng chừng thời hạn nhất định.14. Internal auditor: Kiểm toán nội bộA person within an organization who nhận xét and monitors the controls, procedures, và information of the organization: nhân viên cấp dưới trong một tổ chức triển khai phụ trách kiểm tra xét và giám sát và đo lường những thủ tục trấn áp, cũng như những thông tin của tổ chức triển khai đó.15. Owner investments: các khoản vốn của chủ sở hữuResources provided to an organization by a person in exchange for a position of ownership in the organization: Nguồn lực góp phần đến một tổ chức triển khai của một người đổi lại là một vị trí sở hữu trong tổ chức triển khai đó.16. Liabilities: Công nợAmounts owed by an entity to lớn others: những số tiền nợ của một công ty với những đối tượng người cần sử dụng khác.17. Managerial accounting: Kế toán quản trịAn area of accounting concerned with reporting results lớn managers và others who are internal to lớn an organization: Lĩnh vực kế toán tương quan đến report những kết quả đến những nhà quản trị với vận hành cùng những bên quản trị và vận hành nội bộ trong một tốt chức giỏi một doanh nghiệp.18. Net income: Thu nhập ròngThe excess of revenues over expenses for a designated period of time: Phần chênh lệch lệch giá hơn ngân sách chi tiêu trong thuở nào kỳ.19. Net loss: Lỗ ròngThe excess of expenses over revenues for a designated period of time: Phần chênh lệch giá cả to nhiều hơn lệch giá mang đến thuở như thế nào kỳ như thế nào đó.20. International Accounting Standards Board: Ủy ban Chuẩn mực Kế toán quốc tếAn organization charged with producing accounting standards with global acceptance: Tổ chức phụ trách phạt hành, sửa đổi chuẩn mực kế toán được sự đồng ý toàn thế giới

Chúc những bạn học thuộc hết toàn bộ từ vựng cùng thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán!

THANH HUYỀN

Khám phá tức thì !–>

*
BƯỚC 1: lượt thích và chia sẻ nội dung bài viết BƯỚC 2: Đăng nhập vào trang web tại đây BƯỚC 3: Nhận link tài liệu gửi trực tiếp qua tin nhắn đã đăng nhập.–>

Reply20 phân chia sẻ

Share liên kết Down bài tập tiếng Anh chuyên ngành kế toán gồm đáp an miễn chi phí

Bạn vừa search hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách cụ thể hơn về Clip bài tập tiếng Anh chuyên ngành kế toán tất cả đáp an tiên tiến và phát triển nhất Share link Cập nhật bài bác tập tiếng Anh chuyên ngành kế toán có đáp an Free.

*
Giải đáp vướng mắc về bài tập tiếng Anh siêng ngành kế toán bao gồm đáp an

Nếu sau khoản thời gian đọc nội dung bài viết bài xích tập tiếng Anh chuyên ngành kế toán bao gồm đáp an vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải cùng hướng dẫn lại nha#Bài #tập #tiếng #Anh #chuyên #ngành #kế #toán #có #đáp

Bài viết liên quan